0225 3600 409 6:00AM to 21:00PM
Ống xoắn HDPE

Giấy chứng nhận

  • Giấy chứng nhận ống xoắn HDPE VISUCO
  • Kết quả thử nghiệm VFP phi 40/30
  • Kết quả thử nghiệm VFP phi 160/125
  • Kết quả thử nghiệm VFP phi 130/100
  • Kết quả thử nghiệm VFP phi 112/90
  • Kết quả thử nghiệm VFP phi 80/105
  • Kết quả thử nghiệm VFP phi 85/65
  • Kết quả thử nghiệm VFP phi 65/50
  • Kết quả thử nghiệm VFP phi 50/40
  • Kết quả thử nghiệm VFP phi 32/25

ĐĂNG KÝ EMAIL NHẬN BÁO GIÁ TỐT